PRAVIDLA PRO HRU OD 25.5.2020

Mimo vnitřní prostory nemusí mít osoby roušky, jsou-li od cizích osob (tedy mimo členy domácnosti či osoby blízké) vzdáleny alespoň 2 metry. Při přiblížení se na kratší vzdálenost platí povinnost roušky nasadit.
 
Ve vnitřních prostorách staveb se musí nosit roušky. Tato povinnost se nevztahuje na zaměstnance na pracovišti, jsou-li od sebe vzdáleni alespoň dva metry
 
Při organizovaném tréninku sportovců nebo při golfovém turnaji („zápasu“) není povinnost mít roušku.
 
Totéž platí i pro indoory – jde o vnitřní sportoviště, takže při organizovaném tréninku či při zápase v indooru rovněž není povinnost mít roušku.
 
Sprchy a šatny jsou v provozu, je třeba zajistit co největší odstupy a instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

 

Vážení členové Golf Clubu Praha,
dovolte, abych Vás v souladu s Článkem 3.1., Bodem 3.1.1. Stanov GCP jménem Správní rady pozval na Valnou hromadu členů GCP, která se uskuteční

v pondělí 8.června 2020 od 17.00 hod

klubovně Golf Clubu Praha, Goldscheiderova ul. 318, 150 00 Praha 5.

 

Program Valné hromady:

16:30 – Prezence

17:00 – Zahájení, v rámci zahájení budou vyhlášeni mistři klubu ve hře na simulátorech za rok 2020, dále pak budou oceněni nejlepší děti TCM.

 

 1. Volba komisí (mandátová, návrhová,)
 2. Schválení jednacího řádu Valné hromady
 3. Informace o činnosti klubu za rok 2019 a plán na rok 2020
 4. Zpráva sportovní komise
 5. Zpráva o činnosti TCM
 6. Informace o změnách a úpravách hřiště pro rok 2020  a informace o provozu Indoor centra Motol
 7. Výsledky a schválení hospodaření za rok 2019
 8. Schválení hospodaření za rok 2018
 9. Finanční plán na rok 2020
 10. Schválení doplnění stanov
 11. Diskuse
 12. Závěr

Ukončení do cca 19:00.

 

Poznámky:

1/ Dle Článku 2.2., bodu 2.2.1.  Stanov se může Valné hromady GCP zúčastnit osobně každý člen GCP s řádným  členstvím dle Článku 2.3., bodu 2.3.1 a) a čestným členstvím dle Článku 2.3., bodu 2.3.1. c). Právo podílet se na rozhodování na Valné hromadě GCP, tj. uplatňovat hlasovací právo, má řádný člen GCP po dovršení věku 18 let a se zaplacenými členskými příspěvky (viz Článek 3.1. bod 3.1.4. Stanov GCP).

 

2/ Pro případ, že by schůze nebyla usnášeníschopná, bude v 17:30 hod téhož dne svolána Náhradní valná hromada členů GCP .

 

3/ Pozvánka a podklady dle programu budou k dispozici také v recepci GCP a na webových stránkách www.gcp.cz  nejpozději 21 dní před konáním VH.

 

Program Náhradní Valné hromady:

17:30 – Zahájení

Program Náhradní Valné hromady je shodný s programem řádné Valné hromady .

Ukončení do 19:30.

 

Těším se na Vaši účast a jsem s pozdravem,

za Správní radu Golf Clubu Praha,

 

Robert Tůma

prezident GCP

Golf Club Praha nabízí volná pracovní místa. Brigáda také možná.
Aktuálně poptáváme personál pro úpravu bunkerů a na sběr míčů v rámci driving range.
Možné i jiné pozice!

Pokud máte zájem kontaktujte pana Kučeru.

Karel Kučera
General Manager
kucera@gcp.cz
774 203 728

GC Praha vypisuje dětské dopolední kempy s golfovou tématikou. Pro děti je připraven golfový program pod vedením zkušených trenérů GCP. Děti budou procvičovat krátkou hru, putting, dlouhé rány, ale také je čekají různé golfové soutěže a hlavně spousta zábavy a kamarádi. Výkonnostní skupině bude zařazen intenzivní trénink. Děti budou rozděleny do skupin a do každé skupiny bude zařazeno max. 5 dětí.

 

Skupiny dětí:          KLUB KID –  Věk: 5-10 let  (vhodné i pro úplné začátečníky)

                                      KLUB JUNIOR –  Věk: 11-16 let  (vhodné i pro úplné začátečníky)

                                      KLUB SPORT –  výkonnostní skupina

Kde:                            GCP-Motol, Goldscheiderova 318, Praha 5

Termín:                      pondělí – pátek od 4. 5. do 30. 6. 2020

Čas:                             od 8:00 do 14:00 hod

Cena:                          1.100,- Kč/den

V ceně kurzu:          péče golfového trenéra, míče na trénink, zapůjčení holí, pitný režim, svačina, oběd           

Přihlášky:                Kateřina Horáková     tel. 702088313
                                      e-mail:  tcm@gcp.cz

Přihlašovat děti je možné v termínu konání na libovolné dny. Přihlášky je nutné zaslat nejpozději 2 dny před dnem konání, pozor počet účastníků na den je omezen.

DESATERO PRAVIDEL PRO HRU
Od 20.4.2020

 1. Rezervace je prováděna přes recepci klubu tel. 257 216 584 nebo přes teetime.
 2. Odbavování hráčů bude prováděno pouze přes okno u recepce.
 3. Hráči nemusí mít při hře roušky, pokud zachovají odstup 2 metry.
 4. Je zakázána manipulace a dotýkání se praporkové tyče i v případě výběru míčku z jamky. Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem dotýkat se vybavení ostatních hráčů. V bunkerech nebudou k dispozici hrábě. Hráč upraví pískovou překážku holí, či nohou. Hráč si smí beztrestně umístit míč v bunkeru, v případě, že míč leží ve stopě či neupraveném místě v Míč musí být umístěn ne blíže jamce od původního místa.
 5. Je zakázáno manipulovat a dotýkat pohyblivých závad a kolíků označující trestné oblasti. Hráči musí využít pravidlo dropování a to dle povahy jednotlivých situací.
 6. Hráči mohou hrát v počtu 4 osob pro jeden startovní čas. Buggy můžou využívat dva hráči za předpokladu použití roušky s výjimkou členů jedné domácnosti. Stále platí, že hráči musí během hry dodržovat odstup 2 m.
 7. Před započetím hry a po ukončení hry je zakázán fyzický kontakt jednotlivých hráčů (podání ruky, líbání atd.). Výjimka platí pouze pro rodinné příslušníky v přímé linii (otec, syn)
 8. Prostory klubovny, šaten a restaurace budou stále uzavřeny.
 9. Toalety jsou otevřené, za předpokladu omezeného počtu jedné osoby.
 10. Restaurace bude zajišťovat nápoje a lehké občerstvení přes výdejové okno.

Při nedodržování těchto pravidel bude hráč vykázán z areálu golfového hřiště.
Toto opatření může být upraveno dle rozhodnutí a usnesení Vlády ČR

Vážení golfisté, Vážené golfistky,
abychom Vám ukrátili vaše čekání počas karantény, vydáváme další číslo motolského zpravodaje.

Vážení členové GCP, Vážení hosté,

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a opatřením Vlády ČR se toto dotkne i našeho klubu.

Žádám všechny členy, kteří v posledních 10 dnech navštívili některou evropskou zemi, aby byli tak ohleduplní a zvážili návštěvu našeho klubu (pokud je hráč v nařízené karanténě, nesmí vstoupit do prostor GCP).

Provozní doba není zatím omezena, pouze bude důsledně kontrolováno, aby v jeden čas nebylo na hřišti a tréninkových plochách více jak 30 osob. Pokud tento počet přesáhne tuto hranici, budete požádáni o setrvání a recepce vás bude informovat o možnosti hry popř. tréninku na drivingu. Indoor je do odvolání uzavřen. Prostor klubovny bude sloužit pouze k odbavení a nebude možné v něm setrvat. Toalety a šatny zůstanou přístupné. Odbavování bude přes okno do klubovny (od jamky č. 1). Pro kontrolu počtu hráčů zavádíme lístkový systém, hráč dostane při odbavení lístek s číslem, který po hře musí navrátit, aby mohl být další hráč vpuštěn na hřiště.

Všichni hráči se musí odbavit na recepci a to včetně návštěvníků drivingu. Bez vydaného lístku nelze vstoupit do venkovních prostor GCP, při nesplnění této podmínky bude daná osoba vykázána z hřiště.

Pokud dojde k dalším omezením, budeme vás neprodleně informovat.

Děkuji a přeji klidný průběh následujících dní.

Karel Kučera

General Manager

Golf Club Praha z. s.

 

Vážení golfisté,
neustále se snažíme vylepšovat naše komunikační kanály, které k Vám směřují. Vytvořili jsme pro Vás informační plátek “MOTOLSKÁ DEVÍTKA”, který by měl vycházet v pravidelných intervalech. Doufáme, že se Vám tento staronový formát bude líbit.