Pozvánka na Valnou hromadu GCP

Vážení členové Golf Clubu Praha,
dovolte, abych Vás v souladu s Článkem 3.1., Bodem 3.1.1. Stanov GCP jménem Správní rady pozval na Valnou hromadu členů GCP, která se uskuteční

ve středu 23.června 2021 od 16.00 hod

klubovně Golf Clubu Praha, Goldscheiderova ul. 318, 150 00 Praha 5.

Program Valné hromady:

16:00 – Prezence

16:15 – Zahájení, v rámci zahájení budou vyhlášeni mistři klubu za rok 2020, dále pak budou oceněni nejlepší děti TCM.

 1. Volba komisí (mandátová, návrhová,)
 2. Schválení jednacího řádu Valné hromady
 3. Informace o činnosti klubu za rok 2020 a plán na rok 2021
 4. Zpráva sportovní komise
 5. Zpráva o činnosti TCM
 6. Informace o změnách a úpravách hřiště pro rok 2021
 7. Výsledky a schválení hospodaření za rok 2020
 8. Finanční plán na rok 2021
 9. Kapitalizace pohledávek
 10. Diskuse
 11. Závěr

Ukončení do cca 19:00.

Poznámky:

1/ Dle Článku 2.2., bodu 2.2.1.  Stanov se může Valné hromady GCP zúčastnit osobně každý člen GCP s řádným  členstvím dle Článku 2.3., bodu 2.3.1 a) a čestným členstvím dle Článku 2.3., bodu 2.3.1. c). Právo podílet se na rozhodování na Valné hromadě GCP, tj. uplatňovat hlasovací právo, má řádný člen GCP po dovršení věku 18 let a se zaplacenými členskými příspěvky (viz Článek 3.1. bod 3.1.4. Stanov GCP).

2/ Pro případ, že by schůze nebyla usnášeníschopná, bude v 17:00 hod téhož dne svolána Náhradní valná hromada členů GCP .

3/ Pozvánka a podklady dle programu budou k dispozici také v recepci GCP a na webových stránkách www.gcp.cz  nejpozději 21 dní před konáním VH.

Program Náhradní Valné hromady:

17:00 – Zahájení

Program Náhradní Valné hromady je shodný s programem řádné Valné hromady .

Ukončení do 19:30.

Těším se na Vaši účast a jsem s pozdravem,
za Správní radu Golf Clubu Praha,

Robert Tůma
prezident GCP

SÉRIE DĚTSKÝCH GOLFOVÝCH TURNAJŮ a MINITURNAJŮ

V letošním roce jsme pro děti a mládež opět připravili úspěšnou sérii dětských turnajů a miniturnajů na 9
jamek. Finálový turnaj je zároveň Mistrovstvím klubu dětí a mládeže.

Stejně jako v loňském roce nabízíme 5 turnusů letních příměstských táborů.  — PŘIHLÁŠKA ZDE—

Due to the new measures of the Government of the Czech Republic in connection with COVID-19 valid from 1/3/2021, it is necessary to follow stated conditions.

Movement at the golf course
Visitors are required to have their mouths and nose covered at least with respirator class of FFP2 (mouth protection) in the whole area.

Booking and playing on the golf course
– Reservations can be made through the reception of the club – phone number 257 216 584 or through Teetime.cz
– Check-in of players will be done only through the window at the reception.
– Players can be moving on the golf course in the group of 2 people per 1 starting time. If distance of the players is less than 2 meters, they are obliged to use mouth protection. In a case of family members, it is possible for a group of players to have 3 people and this group does not have to use mouth protection.
– It is forbidden to manipulate and touch the flagpole even when removing the ball from the hole. The player must not touch the equipment of other players in any way. It is forbidden to manipulate and touch movable obstructions and pins marking penalty areas. Players must use the drop rule according to the nature of each situation.
– Buggies can be used by 2 players, mouth protection must be used, with the exception of members of one household. Players must keep a distance of 2 m during the game.
– Before the start of the game and after the end of the game, physical contact of individual players (handshake, kissing, etc.) is prohibited. The exception applies only to members of the same household and family.

Restaurant
The restaurant will provide drinks and snacks through the service window. Visitors are obliged to keep a distance of two meters and if they do not consume purchased drinks or food, they must wear mouth protection.

Clubhouse
The clubhouse WC and changing rooms are closed.

Trainings
Outdoor training must be maintained for a maximum of 2 people. That means that individual trainings, academies (children, adults) are limited by one coach and one student. If these people are closer to each other than 2 meters, they are obliged to use mouth protection. Training of individual players is allowed, but they must keep a distance of two meters from other coaching players. If these rules are not followed, the player will be expelled from the golf course.

Karel Kučera
Golf Club Praha

Z důvodu opatření Vlády ČR v souvislosti s COVID-19 platných od 1. 3. 2021 je nutné dodržovat následující podmínky.

Pohyb v areálu
V celém areálu vč. parkoviště jsou návštěvníci povinni mít zakrytá ústa a nos min. respirátorem tř. FFP2 (dále jen ústní ochrana).

Rezervace a hra na hřišti
– Rezervace je prováděna přes recepci klubu tel. 257 216 584 nebo přes Teetime.cz
– Odbavování hráčů bude prováděno pouze přes okno u recepce.
– Na hřišti se může pohybovat skupina hráčů pouze ve dvou osobách pro jeden startovní čas. V případě, že se tyto osoby zdržují u sebe méně, jak 2 m jsou povinni mít zakrytá ústa ústní ochranou. V případě, že se jedná o rodinné příslušníky, je možné, aby skupina hráčů měla 3 osoby, a nemusí používat ústní ochranu.
– Je zakázána manipulace a dotýkání se praporkové tyče i v případě výběru míčku z jamky. Hráči se nesmí jakýmkoliv způsobem dotýkat vybavení ostatních hráčů. Je zakázáno manipulovat a dotýkat se pohyblivých závad a kolíků označující trestné oblasti. Hráči musí využít pravidlo dropování a to dle povahy jednotlivých situací.
– Buggy můžou využívat dva hráči za předpokladu použití ústní ochrany s výjimkou členů jedné domácnosti. Stále platí, že hráči musí během hry dodržovat odstup 2 m.
– Před započetím hry a po ukončení hry je zakázán fyzický kontakt jednotlivých hráčů (podání ruky, líbání atd.). Výjimka platí pouze pro členy společné domácnosti.

Restaurace
Restaurace bude zajišťovat nápoje a lehké občerstvení přes výdejové okno. Návštěvníci jsou povinni dodržovat dvoumetrové rozestupy, a pokud nekonzumují zakoupené nápoje, či potraviny, musí mít nasazenu ústní ochranu.

Klubovna
Prostory klubovny WC a šaten jsou uzavřeny.

Trénink
Venkovní trénink musí být zachován v max. počtu 2 osob. Tzn. jednotlivé tréninky, akademie (dětské, pro dospělé) jsou omezeny jedním trenérem a jedním žákem. V případě, že jsou tyto osoby blíže jak 2 m, jsou povinni využít ústní ochrany. Trénink jednotlivých hráčů je povolen, musí však dodržovat dvoumetrový rozestup od ostatních trénujících hráčů. Při nedodržování těchto pravidel bude hráč vykázán z areálu golfového hřiště.

Karel Kučera
Golf Club Praha

Na závěr roku je pro Vás opět připraveno další číslo našeho klubového zpravodaje.

KONČENÝ ŽEBŘÍČEK  DĚTSKÁ TOUR 2020 

DÍVKY a CHLAPCI do 8 let:
LUKÁŠ PŘÍKLENK

 

DÍVKY a CHLAPCI 9-10 let:
KRISTÝNA BOUČKOVÁ

  

DÍVKY a CHLAPCI 11-12 let:
THOMAS JOHN

 

DÍVKY a CHLAPCI 13-18 let:
ONDŘEJ KOZICKÝ

 

VŠEM VÍTĚZŮM GRATULUJEME!

Druhý ročník turnaje Motol Invitational PRO-AM by Golf Club Praha 1926 proběhl v sobotu 19. 9. 2020. Kromě perfektního počasí si hráč pochvalovali i stav hřiště. Z amatérů vyhrál pan Jaroslav Soukup, z profíků po rozstřelu zvítězil Jakub Janda. Celkově panovala báječná atmosféra a po turnaji jsme si i něco ogrilovali. Na foto se můžete podívat níže.