Druhý ročník turnaje Motol Invitational PRO-AM by Golf Club Praha 1926 proběhl v sobotu 19. 9. 2020. Kromě perfektního počasí si hráč pochvalovali i stav hřiště. Z amatérů vyhrál pan Jaroslav Soukup, z profíků po rozstřelu zvítězil Jakub Janda. Celkově panovala báječná atmosféra a po turnaji jsme si i něco ogrilovali. Na foto se můžete podívat níže.

bakteriím i zápachu.

ligový speciál

7. 9. 2020 proběhne v areálu GCP Fitting day (Titleist a Callaway). Fitting zajišťuje společnost Golfcentrum.

PRAVIDLA PRO HRU OD 25.5.2020

Mimo vnitřní prostory nemusí mít osoby roušky, jsou-li od cizích osob (tedy mimo členy domácnosti či osoby blízké) vzdáleny alespoň 2 metry. Při přiblížení se na kratší vzdálenost platí povinnost roušky nasadit.
 
Ve vnitřních prostorách staveb se musí nosit roušky. Tato povinnost se nevztahuje na zaměstnance na pracovišti, jsou-li od sebe vzdáleni alespoň dva metry
 
Při organizovaném tréninku sportovců nebo při golfovém turnaji („zápasu“) není povinnost mít roušku.
 
Totéž platí i pro indoory – jde o vnitřní sportoviště, takže při organizovaném tréninku či při zápase v indooru rovněž není povinnost mít roušku.
 
Sprchy a šatny jsou v provozu, je třeba zajistit co největší odstupy a instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

 

Vážení členové Golf Clubu Praha,
dovolte, abych Vás v souladu s Článkem 3.1., Bodem 3.1.1. Stanov GCP jménem Správní rady pozval na Valnou hromadu členů GCP, která se uskuteční

v pondělí 8.června 2020 od 17.00 hod

klubovně Golf Clubu Praha, Goldscheiderova ul. 318, 150 00 Praha 5.

 

Program Valné hromady:

16:30 – Prezence

17:00 – Zahájení, v rámci zahájení budou vyhlášeni mistři klubu ve hře na simulátorech za rok 2020, dále pak budou oceněni nejlepší děti TCM.

 

 1. Volba komisí (mandátová, návrhová,)
 2. Schválení jednacího řádu Valné hromady
 3. Informace o činnosti klubu za rok 2019 a plán na rok 2020
 4. Zpráva sportovní komise
 5. Zpráva o činnosti TCM
 6. Informace o změnách a úpravách hřiště pro rok 2020  a informace o provozu Indoor centra Motol
 7. Výsledky a schválení hospodaření za rok 2019
 8. Schválení hospodaření za rok 2018
 9. Finanční plán na rok 2020
 10. Schválení doplnění stanov
 11. Diskuse
 12. Závěr

Ukončení do cca 19:00.

 

Poznámky:

1/ Dle Článku 2.2., bodu 2.2.1.  Stanov se může Valné hromady GCP zúčastnit osobně každý člen GCP s řádným  členstvím dle Článku 2.3., bodu 2.3.1 a) a čestným členstvím dle Článku 2.3., bodu 2.3.1. c). Právo podílet se na rozhodování na Valné hromadě GCP, tj. uplatňovat hlasovací právo, má řádný člen GCP po dovršení věku 18 let a se zaplacenými členskými příspěvky (viz Článek 3.1. bod 3.1.4. Stanov GCP).

 

2/ Pro případ, že by schůze nebyla usnášeníschopná, bude v 17:30 hod téhož dne svolána Náhradní valná hromada členů GCP .

 

3/ Pozvánka a podklady dle programu budou k dispozici také v recepci GCP a na webových stránkách www.gcp.cz  nejpozději 21 dní před konáním VH.

 

Program Náhradní Valné hromady:

17:30 – Zahájení

Program Náhradní Valné hromady je shodný s programem řádné Valné hromady .

Ukončení do 19:30.

 

Těším se na Vaši účast a jsem s pozdravem,

za Správní radu Golf Clubu Praha,

 

Robert Tůma

prezident GCP

Golf Club Praha nabízí volná pracovní místa. Brigáda také možná.
Aktuálně poptáváme personál pro úpravu bunkerů a na sběr míčů v rámci driving range.
Možné i jiné pozice!

Pokud máte zájem kontaktujte pana Kučeru.

Karel Kučera
General Manager
kucera@gcp.cz
774 203 728

GC Praha vypisuje dětské dopolední kempy s golfovou tématikou. Pro děti je připraven golfový program pod vedením zkušených trenérů GCP. Děti budou procvičovat krátkou hru, putting, dlouhé rány, ale také je čekají různé golfové soutěže a hlavně spousta zábavy a kamarádi. Výkonnostní skupině bude zařazen intenzivní trénink. Děti budou rozděleny do skupin a do každé skupiny bude zařazeno max. 5 dětí.

 

Skupiny dětí:          KLUB KID –  Věk: 5-10 let  (vhodné i pro úplné začátečníky)

                                      KLUB JUNIOR –  Věk: 11-16 let  (vhodné i pro úplné začátečníky)

                                      KLUB SPORT –  výkonnostní skupina

Kde:                            GCP-Motol, Goldscheiderova 318, Praha 5

Termín:                      pondělí – pátek od 4. 5. do 30. 6. 2020

Čas:                             od 8:00 do 14:00 hod

Cena:                          1.100,- Kč/den

V ceně kurzu:          péče golfového trenéra, míče na trénink, zapůjčení holí, pitný režim, svačina, oběd           

Přihlášky:                Kateřina Horáková     tel. 702088313
                                      e-mail:  tcm@gcp.cz

Přihlašovat děti je možné v termínu konání na libovolné dny. Přihlášky je nutné zaslat nejpozději 2 dny před dnem konání, pozor počet účastníků na den je omezen.