Pozvánka na Valnou hromadu GCP

Posted on Categories Novinky

Pozvánka na Valnou hromadu GCP

Vážení členové Golf Clubu Praha,
dovolte, abych Vás v souladu s Článkem 3.1., Bodem 3.1.1. Stanov GCP jménem Správní rady pozval na Valnou hromadu členů GCP, která se uskuteční

ve středu 23.června 2021 od 16.00 hod

klubovně Golf Clubu Praha, Goldscheiderova ul. 318, 150 00 Praha 5.

Program Valné hromady:

16:00 – Prezence

16:15 – Zahájení, v rámci zahájení budou vyhlášeni mistři klubu za rok 2020, dále pak budou oceněni nejlepší děti TCM.

 1. Volba komisí (mandátová, návrhová,)
 2. Schválení jednacího řádu Valné hromady
 3. Informace o činnosti klubu za rok 2020 a plán na rok 2021
 4. Zpráva sportovní komise
 5. Zpráva o činnosti TCM
 6. Informace o změnách a úpravách hřiště pro rok 2021
 7. Výsledky a schválení hospodaření za rok 2020
 8. Finanční plán na rok 2021
 9. Kapitalizace pohledávek
 10. Diskuse
 11. Závěr

Ukončení do cca 19:00.

Poznámky:

1/ Dle Článku 2.2., bodu 2.2.1.  Stanov se může Valné hromady GCP zúčastnit osobně každý člen GCP s řádným  členstvím dle Článku 2.3., bodu 2.3.1 a) a čestným členstvím dle Článku 2.3., bodu 2.3.1. c). Právo podílet se na rozhodování na Valné hromadě GCP, tj. uplatňovat hlasovací právo, má řádný člen GCP po dovršení věku 18 let a se zaplacenými členskými příspěvky (viz Článek 3.1. bod 3.1.4. Stanov GCP).

2/ Pro případ, že by schůze nebyla usnášeníschopná, bude v 17:00 hod téhož dne svolána Náhradní valná hromada členů GCP .

3/ Pozvánka a podklady dle programu budou k dispozici také v recepci GCP a na webových stránkách www.gcp.cz  nejpozději 21 dní před konáním VH.

Program Náhradní Valné hromady:

17:00 – Zahájení

Program Náhradní Valné hromady je shodný s programem řádné Valné hromady .

Ukončení do 19:30.

Těším se na Vaši účast a jsem s pozdravem,
za Správní radu Golf Clubu Praha,

Robert Tůma
prezident GCP


Děkujeme našim partnerům