Provozní řád

Provozní řád GCP

 

Provozní řád vymezuje povinnosti, které musí návštěvníci i členové golfového areálu GCP dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a spokojenosti. Za návštěvníka je považován každý hráč golfu, jeho doprovod, diváci, návštěvníci restaurace i osoby areálem procházející. Golfový areál GCP je vyznačen bílými tabulemi umístěných na hranici golfového areálu GCP. Golfový areál sestává zejména z golfového hřiště, cvičných ploch a klubovny GCP. Pokyny službu konajícího marshala musí být bezpodmínečně respektovány. V případě neuposlechnutí se návštěvník vystavuje riziku zákazu hry v areálu GCP. Odpovědná osoba je prezident, všichni členové Správní rady, Kontrolní a revizní komise GCP, manager, marshal, rozhodčí, akreditovaný trenér, greenkeeper, recepční, ostraha.

  Provoz areálu

  • Areál je pro návštěvníky přístupný v provozní době. Asfaltová cesta procházející areálem je přístupná všem návštěvníkům bez omezení.
  • Aktuální provozní dobu stanovuje manager v závislosti na ročním období a momentálním stavu počasí a hřiště. Informace jsou vyvěšeny v recepci a uvedeny na internetových stránkách GCP (www.gcp.cz).
  • Odpovědné osoby májí právo vyžadovat po všech návštěvnících dodržování provozního řádu. V případě neuposlechnutí, nebo opakovaného porušení provozního řádu má právo vyhostit návštěvníka z areálu GCP.
  • Odpovědné osoby GCP mají právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví a zamezení škod.
  • Manažer má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup do areálu také v případě, že tak stanoví smlouva s krátkodobým uživatelem hřiště s výjimkou veřejnosti, využívající asfaltovou cestu procházející areálem.
  • K výuce golfu jsou v celém areálu oprávněni pouze osoby se smluvním vztahem ke GCP, popř. po dohodě s manažerem GCP.
  • Všichni smluvní cvičitelé jsou zařazeni do  TCM. Individuální výuka cvičitele s dětmi a mládeží podléhá schválení vedoucí TCM. Výuka dospělých klientů, nebo placená činnost v rámci komerčních akcí podléhá schválení manažera GCP, popř. Headpro hřiště.
  • Schválení vedoucí TCM, manažera GCP nebo Headpro se před výukou zaznamená do schvalovacího archu na recepci klubu          

Klubovna

  • Do klubovny není povolen vstup s bagem (ani vozíkem), pro přístup na hřiště použijte terasu.
  • Kouření je v klubovně zakázáno.
  • Psi se mohou pohybovat pouze na terase nikoli v klubovně.

Povinnosti návštěvníků

  • Každý návštěvník hřiště s výjimkou uživatelů asfaltové cesty a restaurace je povinen hlásit se v recepci.
  • Návštěvník, který není účastníkem golfové hry (ani doprovodem) nesmí vstoupit do hřiště. Ten kdo poruší toto ustanovení, tak činí na vlastní nebezpečí.
  • Návštěvník a doprovod návštěvníka musí být v prostorách cvičného areálu vhodně oblečen. Je nutné nosit tričko s límečkem, nebo golfové tričko se stojáčkem. Nejsou dovoleny kalhoty typu blue jeans, pánská trička bez rukávu a pánské sportovní trenýrky a dámská trička s úzkými ramínky. V případě nedodržení provozního řádu nebude návštěvníkovi a doprovodu návštěvníka vstup na do cvičného areálu umožněn, případně bude z areálu GCP vykázán bez náhrady.
  • Pro návštěvníky platí přísný zákaz zvedání golfových míčů.
  • Na hřišti, z bezpečnostních důvodů není pro tento účel, povoleno:
   • používání segway
   • – pohybovat se na hřišti (vč. cvičného areálu) s dětskými kočárky
  • Návštěvníkům není umožněn vstup se psy do areálu s výjimkou parkoviště a terasy.
  • Návštěvníci využívající k pohybu na hřišti buggy činí takto na vlastní nebezpečí a za veškeré škody způsobené touto činností nesou plnou odpovědnost.

Povinnosti hráče

  • Využívat hřiště nebo cvičných ploch je možné pouze po uhrazení příslušných poplatků. Hráč je povinen nosit doklad opravňující ke hře viditelně na svém bagu. Pokud hráč není schopen prokázat se takovým dokladem, může být odpovědnou osobou vyzván k ukončení hry.
  • Před užíváním golfového areálu je každý hráč povinen se zaregistrovat v informačním sytému GCP.
  • Hráč a doprovod hráče vstupuje na hřiště na vlastní nebezpečí.
  • Hry na hřišti se může zúčastnit pouze hráč s platným hcp 54 a nižší.
  • Hra na hřišti je umožněna pouze hráčům, kteří mají rezervovaný tee time. Tee time lze rezervovat maximálně 14 dní předem.
  • Hráč a doprovod hráče musí být vhodně oblečen. Je nutné nosit tričko s límečkem, nebo golfové tričko se stojáčkem. Nejsou dovoleny kalhoty typu blue jeans, pánská trička bez rukávu a pánské sportovní trenýrky a dámská trička s úzkými ramínky. V případě nedodržení provozního řádu nebude hráči vstup na hřiště a driving range umožněn, případně bude z areálu GCP vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout májí v tomto bodě odpovědné osoby GCP.
  • Hráči nesmí obtěžovat své okolí nadměrným hlukem, vyzváněním mobilních telefonů a chováním neslučujícím se s golfovou etikou a dobrými mravy. Hráč je povinen dodržovat pravidla golfu, místní pravidla a tento provozní řád. Dále je povinen vracet vyseknuté drny, uhrabávat bunkery, vypichovat stopy po míči na jamkovištích a nevjíždět s golfovým vozíkem do prostoru mezi bunkery a greeny. Není dovoleno používat drivingové míče mimo cvičný areál. Při porušení těchto pravidel májí odpovědné osoby právo ukončit okamžitě jeho hru.
  • Časový limit pro 9 jamek je 2 hodiny 15 minut. Pokud odpovědné osoby usoudí, že hráč není schopen dosavadním tempem hry tento limit dodržet, může být požádán o zrychlení. Při opakování této situace může být požádán, aby vynechal jednu, nebo více jamek, popř. může být vyloučen ze hry. Hráč nebo skupina hráčů jsou povinni pustit před sebe rychlejší hráče, pokud mají před sebou jednu nebo více volných jamek.
  • Po dohrání jamky č. 5 jsou hráči povinni přecházet na odpaliště č. 6 za greenem č. 4.
  • Hráči na odpališti jamky č.8 mají přednost hry před hráči na odpališti jamky č.9.
  • Hráči jsou povinni přecházet po dohrání jamky č. 9 na odpaliště č. 10 přes terasu.
  • V případě hrozící bouřky je hráč povinen přerušit hru a uchýlit se na chráněné místo (klubovna, stavba na drivingu).
  • Návštěvníci využívající k pohybu na hřišti buggy činí takto na vlastní nebezpečí a za veškeré škody způsobené touto činností nesou plnou odpovědnost.

 

Platnost a účinnost provozního řádu

  • Každý návštěvník či hráč souhlasí vstupem do areálu s tímto provozním řádem a bere na vědomí, že v případě nedodržení tohoto provozního řádu nese plnou osobní odpovědnost za jeho nedodržení a vystavuje se uplatnění sankcí tímto provozním řádem specifikovaných.
  • Tento provozní řád byl schválen Správní radou GCP a nabývá účinnosti dnem vydání dne 1.6.2019.

 

 


Děkujeme našim partnerům