Stanovy klubu

STANOVY GOLF CLUBU PRAHA

 

1.           ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, CÍLE A ČINNOSTI GOLF CLUBU PRAHA

1.1.       STATUT

    1.1.1.      Golf Club Praha, z.s. (dále též „GCP“) je spolek, samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

    1.1.2.      GCP je založen na dobu neurčitou.

    1.1.3.      Název spolku je Golf Club Praha, z.s.

    1.1.4.      Sídlo spolku je Praha.

    1.1.5.      GCP má přidělené IČ: 47611952.

    1.1.6.      GCP se hlásí k odkazu a navazuje na činnost historického Golf Clubu Praha založeného roku 1926, GCP vznikl ke dni 27. 3. 1990 na základě zákona č. 83/1990 Sb.

    1.1.7.      Orgány GCP jsou:

         a)      Valná hromada GCP, jakožto nejvyšší orgán GCP (dále též „VH GCP“)

         b)      Správní rada GCP, jakožto kolektivní statutární orgán GCP (dále též „SR GCP“)

         c)      Revizor GCP, jakožto individuální poradní orgán GCP (dále též „Revizor“)

 

1.2.       ČINNOST A CÍLE GCP

    1.2.1.      Hlavní činností GCP je zajišťování sportovních potřeb členů GCP zejména v oblasti golfu, organizace a sdružování hráčů golfu pod hlavičkou GCP a odvozeně pak České golfové federace za účelem vyvíjení sportovní činnosti, dále výuka golfu a organizování golfových turnajů, propagace golfu, podpora při výuce golfu pro členy a pro mládež.

    1.2.2.      GCP v rámci své vedlejší hospodářské činnosti může zejména podnikat nebo provozovat jiné výdělečné činnost související s hlavní činností a podporující hlavní činnosti    a hospodárné využití spolkového majetku. Za tímto účelem GCP zejména

         a)      provozuje golfové hřiště v Praze – Motole, včetně souvisejících služeb; vlastní, provozuje a spravuje přilehlé nemovitosti a movité věci určené k provozu golfového hřiště;

         b)      poskytuje volné kapacity hřiště, tréninkových ploch a klubových prostor za úplatu třetím osobám (nečlenům);

         c)      organizuje společenské a sportovní akce a soutěže, a to jak pro členy, tak i pro další třetí osoby, a to i za úplatu;

         d)      pronajímá majetek ve vlastnictví GCP nebo v jeho užívání;

         e)      vstupuje do právnických osob nebo je zakládá, a to pouze v případě, že s takovým založením nebo účastí vysloví souhlas VH GCP. Vytvořený zisk může být použit pouze pro činnost GCP a jeho správu; pokud GCP založí, vstoupí, nebo je podílníkem právnické osoby vykonává vůli GCP jako společníka, člena či akcionáře statutární orgán GCP;

    1.2.3.      GCP je členem České golfové federace. Členstvím v GCP vzniká členovi GCP automaticky členství v České golfové federaci, potažmo i v České unie sportu (dále též „ČUS“), jejímž členem je Česká golfová federace (dále též „ČGF“).

 

2.             ČLENSTVÍ V GCP

 

2.1.       VZNIK ČLENSTVÍ

    2.1.1.      Členství v GCP vzniká:

         a)      přijetím žadatele za člena GCP na základě přihlášky;

         b)      Převodem členství na třetí osobu;

         c)      Udělením členství a jeho přijetím oprávněnou osobou;

         d)      Dědictvím

    2.1.2.      Členem GCP se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky pro vznik členství, a to na základě písemné žádosti o přijetí do GCP, která se podává na příslušném formuláři GCP, přičemž žadatel o členství je povinen potvrdit, že se seznámil se stanovami GCP a že se je zavazuje bez výhrad dodržovat, dále je povinen udělit GCP souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro evidenci v rámci GCP, ČGF a ČUS (nejsou-li osobní údaje člena zpracovávány na jiném právním základu). Žadatel o členství je povinen uhradit stanoveným způsobem vstupní členský poplatek a jiné poplatky spojené se členstvím.

    2.1.3.      Na přijetí za člena GCP není právní nárok. GCP je oprávněn zamítnout žádost o přijetí bez udání důvodu.

    2.1.4.      Každý může nabýt pouze jedno členství.

    2.1.5.      O přijetí žadatele za řádného člena GCP rozhoduje VH GCP. Od doby zaplacení členského příspěvku do doby potvrzení přijetí za řádného člena vykonává žadatel veškerá práva a povinnosti řádného člena, vyjma hlasovacích práv na VH GCP a výkonu funkce ve volených orgánech GCP. U ostatních druhů členství rozhoduje o přijetí člena SR GCP. V případě, že SR GCP rozhodne o přijetí žadatele do GCP, oznámí tuto skutečnost žadateli písemně na adresu uvedenou v přihlášce, za doručení oznámení se považuje i zaslání oznámení na elektronickou adresu žadatele uvedenou v přihlášce. Členství vzniká dnem rozhodnutí SR GCP a úhradou vstupního členského poplatku.

    2.1.6.      Při převodu členství podléhá tento krok schválení SR GCP a též podléhá povinnosti uhradit převodní poplatek dle platného příspěvkového řádu. Nabyvatel členství se stává členem GCP po schválení SR GCP a úhradě příslušného poplatku za převod členství.

2.2.       PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ GCP

    2.2.1.      Řádné členství zakládá právo člena podílet se na rozhodování GCP, být volen do jeho orgánů a účastnit se jednání a hlasovat na VH GCP, výlučně řádné členství zakládá právo člena na podílu na majetku nebo na případném likvidačním zůstatku, který se po provedení likvidace rozdělí rovným dílem mezi řádné členy.

    2.2.2.      Člen GCP má právo využívat majetek GCP (zejména hřiště, tréninková zařízení a klubovnu), pokud není provozními předpisy stanoveno jinak, nebo tomu nebrání objektivní okolnosti (počasí, rekonstrukce zařízení, provozní okolnosti apod.).

    2.2.3.      Člen GCP má právo podat podnět k přezkoumání rozhodnutí orgánů GCP k obecnému soudu, pokud orgány spolku rozhodly v jeho rámci o věci s konečnou platností. Člen má právo obrátit se na místně příslušný soud ve lhůtě stanovené zákonem 89/2012 Sb., tedy do tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejdéle však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

    2.2.4.      Člen GCP má povinnost dodržovat stanovy, řády a předpisy GCP, zachovávat ve spolku a v jeho zařízeních zásady slušného chování a pravidla etikety a podrobovat se rozhodnutím orgánů GCP. Člen GCP má povinnost klub reprezentovat i mimo jeho prostory a svým chováním nedopustit, aby bylo ohroženo dobré jméno a pověst GCP.

    2.2.5.      Člen GCP má povinnost platit členské příspěvky schválené VH GCP.

    2.2.6.      Výši členských příspěvků pro jednotlivé typy členství schvaluje na návrh SR GCP VH GCP. VH GCP má právo návrh SR GCP dle svého rozhodnutí i změnit či upravit.

    2.2.7.      Řádná lhůta splatnosti členských příspěvků je do 28.2. příslušného kalendářního roku, za který se příspěvky hradí. O výši a podmínkách splatnosti příspěvků musí SR GCP informovat členy vhodným způsobem minimálně vyvěšením v přístupných prostorech spolku a na webových stránkách GCP, případně e-mailovou korespondencí nejpozději 31.12. předešlého roku.

2.3.       DRUHY ČLENSTVÍ

    2.3.1.      Členství v GCP se dělí dle práv a povinností členů na tyto kategorie:

         a)      řádné členství

               ·         člen má hlasovací právo na VH GCP, může volit a být volen do orgánů GCP

               ·         členské příspěvky zahrnují hrací poplatky za hru na hřišti a užívání tréninkových ploch GCP; eventuálně další benefity podle příspěvkového řádu

         b)      hrací členství (s platností od 1. 4. 2015)

               ·         hrací člen nemá hlasovací právo na VH GCP, nemůže volit ani být volen do orgánů GCP;

               ·         u hracích členů, kteří byli před 1. 4. 2015 řádnými členy, je možné, na základě rozhodnutí tohoto člena, vrátit se zpět k řádnému členství s tím, že je povinen uhradit v daném roce příspěvky dle příspěvkového řádu jako řádný člen, změnu na řádné členství lze dle tohoto bodu stanov provést nejpozději v roce 2020;

               ·         členské příspěvky zahrnují hrací poplatky za hru na hřišti a užívání tréninkových ploch GCP;

         c)      čestné členství

               ·         členství je udělováno na návrh SR GCP rozhodnutím VH GCP;

               ·         čestný člen je osvobozen od příspěvků;

               ·         čestný člen má hlasovací právo na VH GCP, může volit a být volen do orgánů GCP

               ·         čestný člen je oprávněn užívat zdarma hřiště a tréninková zařízení GCP;

         d)      mládežnické členství (členství osob do 18 let věku)

               ·         členství je určeno osobám mladším 18 let;

               ·         člen nemá hlasovací právo na VH GCP, nemůže volit ani být volen do orgánů GCP;

               ·         členské příspěvky zahrnují hrací poplatky na hřišti a užívání tréninkových ploch GCP;

               ·         mládežnické členství zaniká k poslednímu kalendářnímu dni roku, ve kterém dovršil člen zletilosti; členství může být po dovršení 18 let transformováno na jinou formu členství;

         e)      zaměstnanecké členství

               ·         členství může vzniknout pouze zaměstnanci s hlavním pracovním poměrem, a to nejdříve dnem vzniku pracovního poměru;

               ·         zaměstnanecký člen nemá hlasovací právo na VH GCP, nemůže volit ani být volen do orgánů GCP;

               ·         člen je osvobozen od příspěvků;

               ·         člen je oprávněn užívat zdarma hřiště a tréninková zařízení GCP;

               ·         zaměstnanecké členství zaniká dnem ukončení pracovního poměru;

         f)       roční členství

               ·         člen nemá hlasovací právo na VH GCP, nemůže volit ani být volen do orgánů GCP;

               ·         členské příspěvky nezahrnují hrací poplatky za hru na hřišti;

               ·         členství trvá ode dne rozhodnutí SR GCP o přijetí člena a úhradě členského poplatku do 31.12. příslušného roku;

               ·         Obsahem ročního členství je především registrace v ČGF a další výhody člena, stanovené rozhodnutím SR GCP;

         g)      Udržovací členství

               ·         člen nemá hlasovací právo na VH GCP, nemůže volit ani být volen do orgánů GCP;

               ·         členské příspěvky nezahrnují hrací poplatky za hru na hřišti;

               ·         člen s jiným druhem členství může transformovat své členství na udržovací členství, pokud to příslušný druh členství umožňuje v rámci stanovení členských příspěvků

               ·         udržovací členství lze transformovat zpět na původní druh členství kdykoliv úhradou plné výše ročních členských příspěvků pro daný typ členství a kalendářní rok, nejpozději však v roce 2025;

2.4.       ZÁNIK ČLENSTVÍ

    2.4.1.      Členství v GCP zaniká:

         a)      vystoupením člena z GCP;

         b)      vyloučením člena z GCP;

         c)      úmrtím člena;

         d)      neuhrazením členských příspěvků;

         e)      zánikem klubu;

         f)       uplynutím doby u ročních členů k 31.12. příslušného roku;

         g)      zánikem pracovního poměru ke GCP;

    2.4.2.      Vystoupení z GCP musí být provedeno písemně a doručeno GCP. Oznámení o vystoupení člena z GCP musí být učiněno písemně s úředně ověřeným podpisem nebo jiným ověřením listiny (např. elektronickým certifikátem). Vystoupením člena není dotčeno právo GCP požadovat po něm úhradu již splatných poplatků či členských příspěvků.

    2.4.3.      Členství automaticky zaniká neuhrazením členských příspěvků, a to po marném uplynutí náhradní lhůty, která je stanovena na 90 dnů ode dne řádného termínu splatnosti příspěvků. GCP uvědomí člena po řádném termínu splatnosti vhodným způsobem o nesplnění povinnosti uhradit členské příspěvky. V případě dodatečné úhrady členských poplatků může SR GCP rozhodnout o obnovení členství. Žadatel musí uhradit před podáním žádosti veškeré dlužné členské příspěvky a poplatky.

    2.4.4.      O vyloučení člena rozhoduje výhradně VH GCP na návrh SR GCP. Člen může být vyloučen zejména v případě svého pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin, dále za zvláště hrubé porušení stanov GCP a pokud svým jednáním ohrožuje nebo poškozuje hrubým způsobem zájmy nebo pověst GCP nebo porušuje-li soustavně své povinnosti člena spolku. Člen, o jehož vyloučení je na VH GCP rozhodováno, má právo se jednání zúčastnit a hájit se, pokud to uzná za vhodné, může na jednání přizvat i svého právního zástupce či obecného zmocněnce.

    2.4.5.      Řádné členství je převoditelné a je dědičné, a to pouze v případě, že jsou v daném roce uhrazeny příspěvky odpovídající řádnému členství. V případě dědictví může řádné členství z povahy věci nabýt pouze jedna fyzická osoba.

    2.4.6.      SR GCP může do rozhodnutí o vyloučení pozastavit členovi výkon jeho členských práv, včetně vstupu na hřiště, do konání VH GCP, nejdéle však na dobu 12 měsíců.

    2.4.7.      Po zániku členství dle odstavce 2.4.1., písmene a,b,c,d, zaniká právo tohoto člena podílet se na majetku spolku (je-li takové právo s druhem členství spojeno), jakož i právo na vrácení, byť jen části členských příspěvků.

3.             ORGÁNY GCP

3.1.       VALNÁ HROMADA GCP

    3.1.1.      Valnou hromadu GCP svolává k zasedání Správní rada GCP, jakožto statutární orgán spolku, nejméně jedenkrát do roka.

    3.1.2.      SR GCP svolá zasedání VH GCP z podnětu alespoň třetiny členů GCP, kteří mají právo hlasovat na VH GCP nebo Revizora GCP. Nesvolá-li SR GCP zasedání VH GCP do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání VH GCP na náklady spolku sám. V žádosti jsou žadatelé o svolání mimořádné valné hromady povinni uvést konkrétní důvod pro její svolání a návrh jejího programu. Je-li zasedání svoláno dle tohoto ustanovení, může být pořad zasedání VH GCP proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

    3.1.3.      SR GCP zařadí na pořad jednání VH GCP jakýkoliv podnět člena GCP s hlasovacím právem, který je doručen SR GCP, od konání poslední VH nejpozději do doby rozeslání oznámení o konání VH GCP.

    3.1.4.      VH GCP je schopna usnášet se za účasti většiny členů GCP s hlasovacím právem na VH GCP, tedy řádných členů GCP, kteří mají ke dni konání VH GCP řádně uhrazené členské příspěvky. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů s hlasovacím právem přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Pro přijetí usnesení o věcech upravených v odst. 3.1.8., písm. e) je nutná většina tří čtvrtin hlasů členů s hlasovacím právem přítomných v době usnášení.

    3.1.5.      Termín, místo a čas konání VH GCP včetně navrženého programu musí být všem členům GCP písemně oznámeno dopisem nebo elektronicky na elektronickou adresu uvedenou členem v přihlášce nebo jinak oznámenou GCP členem, a to ve lhůtě ne kratší než 21 dnů před konáním VH GCP. Valná hromada se zpravidla nekoná v období splatnosti příspěvků tj od 1.1. do 28.2.

    3.1.6.      O průběhu a rozhodnutí VH GCP se vyhotovuje písemný zápis, který podepisuje předsedající, zapisovatel a 1 ověřovatel zápisu, které volí VH GCP na základě návrhu svolavatele, který do uskutečnění této volby zasedání VH GCP řídí.

    3.1.7.      Předsedající vede zasedání VH GCP tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se VH GCP usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů GCP oprávněných o ní hlasovat.

    3.1.8.      Do působnosti VH GCP výlučně patří:

         a)      Rozhodnutí o změně stanov GCP,

         b)      Volba a odvolávání členů volených orgánů GCP a rozhodování o výši jejich odměn,

         c)      Schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření GCP,

         d)      Schválení rozpočtu GCP na příští období;

         e)      Rozhodování o

               ·         založení a zrušení pobočného spolku;

               ·         vzniku a zániku účasti GCP na jiné právnické osobě;

               ·         fúzi, rozdělení a zrušení GCP (tímto není dotčeno ust. § 268 OZ);

         f)       Udělování předchozího souhlasu statutárnímu orgánu:

               ·         k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí;

               ·         uzavření, podstatné změně nebo ukončení smlouvy o užívání pozemků, na kterých je umístěno golfové hřiště v Praze – Motole s vlastníkem těchto pozemků;

               ·         k uzavření smlouvy o úvěru spolkem včetně schválení výše a podmínek úvěru;

               ·         o zásadních záležitostech spojených s nabýváním nebo pozbýváním majetku a s uzavíráním jakýchkoliv závazků v hodnotě nad 1 mil. Kč;

         g)      Rozhodnutí o přijetí řádného člena nebo vyloučení člena GCP na návrh SR GCP nebo VH GCP;

         h)      Rozhodnutí o dalších záležitostech určených stanovami nebo o záležitostech, které si VH GCP k rozhodnutí vyhradí;

    3.1.9.      Kandidáty na členy volených orgánů GCP mohou navrhovat členové GCP s hlasovacím právem na VH GCP, a to nejpozději před volbou těchto orgánů na VH GCP.

    3.1.10.  Hlasování na VH GCP je veřejné, nepožádá-li alespoň jedna čtvrtina přítomných členů s hlasovacím právem, aby hlasování bylo tajné. Tajné hlasování může být provedeno i pro jednotlivé body pořadu VH GCP. Pokud VH GCP nerozhodne jinak, volba členů volených orgánů GCP probíhá tajný hlasováním prostřednictvím volebních lístků.

    3.1.11.  Jestliže svolaná VH GCP není usnášeníschopná, koná se 30 minut po skončení této VH GCP Náhradní valná hromada (dále jen NVH GCP).

    3.1.12.  NVH je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna alespoň 1/3 všech členů GCP s hlasovacím právem na VH GCP. Program NVH je totožný s programem neusnášeníschopné VH GCP. NVH může rozhodovat o všech věcech svěřených do pravomoci VH GCP s výhradou působnosti VH GCP dle odst. 3.1.8., písm. a) a písm. e).

    3.1.13.  Zastoupení na VH GCP a NVH je možné na základě písemné plné moci (doručené i elektronicky formou běžné zprávy z evidované emailové adresy člena) udělené jinému členovi s hlasovacím právem. Každý člen s hlasovacím právem může zastupovat na VH GCP nebo NVH nejvýše dva jiné členy.

    3.1.14.  Rozhodování ve věcech spadajících do působnosti VH GCP může být provedeno i mimo zasedání VH GCP v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam). Tímto způsobem může být rozhodnuto:

         a)      o týchž záležitostech, které měly být projednány na svolané zasedání VH GCP, které nebylo způsobilé se usnášet, a to na návrh osoby, která zasedání VH GCP svolala,

         b)      v jiných věcech spadajících do působnosti VH GCP, a to na návrh statutárního orgánu GCP.

    3.1.15.  Návrh dle odst. 3.1.14. musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen GCP jednotky vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí patnáct dní, není-li stanovena lhůta delší.

    3.1.16.  K platnosti hlasování mimo zasedání VH GCP se vyžaduje vyjádření člena GCP s hlasovacím právem s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí nebo odeslaného z emailové adresy, kterou pro komunikaci s členem používá a eviduje GCP.

    3.1.17.  Rozhodnutí mimo zasedání VH GCP se přijímá většinou hlasů všech členů GCP s hlasovacím právem, k přijetí rozhodnutí o věcech dle odst. 3.1.8., písm. e) mimo zasedání je zapotřebí souhlasu tří čtvrtin hlasů všech členů GCP s hlasovacím právem.

3.2.       SPRÁVNÍ RADA GCP

    3.2.1.      SR GCP má sedm členů, kterými jsou prezident klubu, dva viceprezidenti klubu a čtyři členové správní rady.

    3.2.2.      GCP zastupují navenek společně dva členové SR GCP. Člen SR GCP může zastoupit GCP samostatně, jen je-li zmocněn SR GCP k určitému právnímu jednání.

    3.2.3.      Funkční období členů SR GCP je čtyřleté.

    3.2.4.      Členy SR GCP nemohou být najednou osoby blízké.

    3.2.5.      Členy SR GCP volí na svém zasedání VH GCP. Aby byl kandidát do SR GCP zvolen do funkce, musí pro něj hlasovat většina hlasů členů s hlasovacím právem přítomných v době usnášení. O každém z kandidátů se hlasuje vždy samostatně. Je-li kandidátů více než sedm, určí se pořadí kandidátů, pro které hlasovala většina členů s hlasovacím právem, prostým počtem hlasů pro jejich zvolení. Prvních sedm kandidátů v pořadí počtu hlasů se stává členy SR GCP. Stejným způsobem se postupuje, je-li nutné provést doplňovací volbu pro případ zániku funkce některého ze členů SR GCP.

    3.2.6.      Předsedu SR GCP, kterým je prezident klubu, volí VH GCP ze zvolených členů SR GCP. Je-li kandidátů na prezidenta klubu více, rozhoduje prostý počet hlasů členů s hlasovacím právem pro některého z kandidátů na funkci prezidenta klubu.

    3.2.7.      Dojde-li v průběhu funkčního období členů SR GCP k zániku funkce některého z jejích členů, je SR GCP oprávněna kooptovat na jeho místo jiného člena, a to s účinností do doby nejbližšího zasedání VH GCP.

    3.2.8.      Jednání SR GCP svolává prezident klubu na základě rozhodnutí předchozího zasedání SR GCP, nebo požádá-li o to alespoň 1/3 členů SR GCP. SR GCP, která zasedá minimálně 6x ročně, přísluší zejména:

         c)      volit viceprezidenty klubu ze svého středu;

         d)      vytvářet podmínky pro realizaci cílů a poslání GCP, řídit GCP po provozní stránce;

         e)      ustavovat komise pro zabezpečení řízení GCP (zejména komisi disciplinární, sportovně- technickou, hospodářskou, mládeže, trenérskou apod.), přičemž členy těchto komisí mohou být i zaměstnanci klubu;

         f)       výběr manažera GCP, který v podřízenosti k SR GCP a dle pokynů SR GCP řídí provozní záležitosti GCP, rozhodnutí o ukončení pracovního nebo jiného smluvního poměru s manažerem, kontrola práce manažera GCP;

         g)      navrhovat výši členských příspěvků a jiných poplatků;

         h)      v rámci své působnosti vydávat vnitřní předpisy GCP;

    3.2.9.      Zasedání SR GCP je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. SR GCP rozhoduje prostou většinou hlasů.

    3.2.10.  SR GCP odpovídá za řádné a průkazné vedení účetnictví GCP v souladu s platnými předpisy, včetně evidence majetku, příjmů, pohledávek a závazků GCP. SR GCP dále odpovídá za sestavení rozpočtu a za řádné hospodaření s majetkem a prostředky GCP v rámci schváleného rozpočtu.

3.3.       REVIZOR GCP

    3.3.1.      Revizor GCP je individuálním poradním orgánem GCP. Obsazení funkce Revizora je fakultativní a neobsazení funkce nemá dopad na činnost nebo trvání GCP.

    3.3.2.      Funkční období Revizora GCP je čtyřleté.

    3.3.3.      Revizor GCP nemůže být zároveň členem SR GCP.

    3.3.4.      Revizora GCP volí na svém zasedání VH GCP. Aby byl kandidát na Revizora zvolen do funkce, musí pro něj hlasovat většina hlasů členů s hlasovacím právem přítomných v době usnášení. Je-li kandidátů více, určí se pořadí kandidátů, pro které hlasovala většina členů s hlasovacím právem, prostým počtem hlasů pro jejich zvolení. O každém z kandidátů se hlasuje vždy samostatně. První z kandidátů v pořadí počtu hlasů se stává Revizorem GCP.

    3.3.5.      Revizor zejména:

         a)      dohlíží, jsou-li záležitosti GCP řádně vedeny a vykonává-li GCP a SR GCP činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolor nedostatky, upozorní na ně SR GCP, jakož i VH GCP ne nebližším zasedání.

         b)      V rámci kontrolní činnosti je oprávněn dát SR GCP podnět k uzavření smlouvy s odborníky zejména v oblasti účetnictví, daňového a právního poradenství a auditu pro provedení konkrétních kontrolních úkonů;

         c)      kontroluje, zda SR GCP plní usnesení přijatá VH GCP;

         d)      je oprávněn podat podnět SR GCP pro svolání VH GCP nebo VH GCP svolat;

         e)      je oprávněn postoupit svá průběžná zjištění v písemné podobě SR GCP, která je povinna se jimi zabývat a podat do 30 dnů vysvětlení;

         f)       je oprávněn prostřednictvím SR GCP požádat o spolupráci zaměstnance GCP a vyžadovat k předložení jakoukoliv smluvní a účetní dokumentaci GCP.

    3.3.6.      Revizor není odpovědný za výkon funkce, vyjma úmyslného porušení povinnosti Revizora a úmyslného způsobení škody GCP. Na Revizora a výkon jeho činnosti se nevztahuje ust. § 159 OZ.

4.             OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1.       MAJETEK GCP

    4.1.1.      Zdrojem příjmů a majetku GCP jsou zejména:

         a)      členské příspěvky a poplatky

         b)      příjmy z vlastní činnosti GCP;

         c)      příspěvky a dotace České golfové federace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ČUS a jiných tělovýchovných sdružení a organizací;

         d)      dotace, dary a příspěvky jiných fyzických a právnických osob

    4.1.2.      Majetek GCP musí být řádně evidován a vykazován. GCP hospodaří s majetkem dle schváleného rozpočtu. Za sestavení rozpočtu, jeho dodržení a dodržování zásad poctivého hospodaření odpovídá SR

    4.1.3.      Prostředky GCP smějí být používány pouze pro účely vymezené Zisk GCP lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

    4.1.4.      Z příjmů může GCP vytvářet rezervní fond, o jehož výši a tvorbě rozhoduje SR

4.2.       EVIDENCE ČLENŮ

    4.2.1.      GCP vede evidenci členů GCP v souladu s 236 zákona 89/2012 Sb., a to zejména pro vnitřní potřeby spolku a pro potřeby evidence členů v ČGF a ČUS. Evidence je vedena v souladu s přepisy na ochranu osobních údajů.

    4.2.2.      Členství se eviduje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa (je-li odlišná od adresy trvalého bydliště), telefonické spojení, mailová

    4.2.3.      Každý z členů má povinnost bez zbytečného prodlení nahlásit GCP vhodným způsobem změnu svých osobních nebo kontaktních údajů.

 

5.             PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    5.1.1.      Výkon funkce členů volených orgánů GCP zvolených před dnem nabytí účinnosti těchto stanov zaniká okamžikem přijetí těchto stanov.

    5.1.2.      Okamžikem přijetí těchto stanov se zrušují předchozí stanovy GCP ve znění změn a doplňků.

    5.1.3.      Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 2. 2019.


Děkujeme našim partnerům